ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย

ประมาณ 2,644 ตารางเมตร  แบบเลขที่ 10786  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง 


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง